9-11 ต.ค. 2558 พบกับการแข่งขันหุ่นยนต์ Supreme Complex Robotics
ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
รับสมัครทางเว็บไซต์ Supremerobotics2015.thailandrobotics.com

การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “The Green Planet Robot Challenge 2015”

ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับในปีนี้ กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม Hall 1 , Hall 2 และ Hall 3 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ภายใต้ชื่องาน “The Green Robot Challenge 2015” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยบูรณาการความรู้วิชาการทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานตามโจทย์กำหนด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียน ได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี